Send besked

Pil - icon

Kontakt os

  Udlejningsbetingelser ved leje af vores kraner

  Almindelige betingelser for leje af materiel

  Medlem af Dansk Byggeris Mobilkransektion

  1. Almindelige betingelser

  Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det f√łlgende som lejer, og den, der pr√¶senterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer.

  Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsenteres af udlejer og modtages af lejer. Endvidere gælder udlejerens seneste prisliste samt skriftligt afgivne tilbud og de af lejer modtagne ordrebekræftelser.

  Dokumenterne g√¶lder i n√¶vnte r√¶kkef√łlge.

  Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave

  2. Udlejers ydelser og afregning heraf

  Udlejers ydelser kan beregnes s√¶rskilt for materiel og arbejdsl√łn, i henhold til udlejers seneste prisliste eller tilbud og kan omfatte:

  3. Lejerens pligter

  Det p√•hviler lejeren at sikre, at kraner og hj√¶lpemateriel kan fremf√łres p√• arbejdspladsen ad b√¶redygtige veje og opstilles p√• b√¶redygtig grund.

  Alle ydelser, s√•som afsp√¶rringer, k√łrevej/pladser m.m., anmeldelser til samt fremskaffe tilladelser hos myndigheder og tilsyn m.m., udf√łres af lejer for lejers regning, hvis ikke andet er aftalt.

  Ventetid som f√łlge af mangler herved debiteres lejer.

  Lejeren m√• ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede benyttes ud over dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor lejer eller lejers ansatte deltager i/ved udf√łrelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udf√łres, i henhold til arbejdsmilj√łlovens bestemmelser.

  Lejeren er endvidere forpligtet til at s√łrge for velf√¶rdsforanstaltninger for udlejers mandskab p√• byggepladsen i henhold til de i medf√łr af arbejdsmilj√łloven udstedte regler. Ved lejers overtr√¶delse af n√¶vnte regler med hensyn til udlejers mandskab forbeholder udlejer sig ret til at fakturere afholdte udgifter til skurpenge, bod og b√łder.

  Ved udlejning af materiel uden betjening skal lejeren eller en repr√¶sentant for denne v√¶re tilstede p√• lejeadressen ved materiellets ankomst, s√•ledes at eventuel instruktion kan gives. Lejer m√• ikke tage materiel i brug, f√łr udlejeren har meldt materiellet klar til brug.

  Materiellet må kun anvendes til de(t) formål og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelsen / betjeningsvejledningen.

  Lejer er pligtet til at sikre og ansvarlig for, at det lejede anvendes p√• forskriftsm√¶ssig og lovm√¶ssig rette vis, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle n√łdvendige tilladelser, at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personel, at betjenings- og belastningsforskrifterne f√łlges, samt at materiellet ikke p√•f√łres misbrug af nogen art.

  Lejeren er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsm√¶ssig og driftsm√¶ssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af v√¶skestand p√• batterier, opladning af batterier, sm√łring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der m√• kun anvendes de af udlejer forskrevne sm√łre- og oliemidler. Lejer er ansvarlig for skader p√• det lejede i lejeperioden. Reparation p√• udlejers materiel m√• kun udf√łres af udlejer eller √©n af udlejer anvist reparat√łr og kun efter forudg√•ende aftale. Udlejer h√¶fter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage under lejem√•let. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at tilse (inspicere) det udlejede materiel.

  Lejeren har pligt til at aflevere det lejede i samme stand (inkl. reng√łring og afrensning), som det er modtaget. Eventuel efterf√łlgende reng√łring, udbedring samt leje for den herved medg√•ede tid sker for lejers regning.

  Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiel til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejers skriftlige forudgående godkendelse.

  4. Ansvar og forsikringer

  Lejeren b√¶rer alene ansvaret over for sig selv, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Lejer er s√•ledes ansvarlig for blandt andet skader p√• ting, personer og materiel, som f√łlger af forkerte v√¶gtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/-underlagets b√¶reevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene p√• arbejdspladsen, og/eller de forhold i √łvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes. Lejeren b√¶rer risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilk√łrselsveje, overfladebel√¶gninger, underjordiske anl√¶g, installationer m.v., med mindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og p√• arbejdspladsen, der ikke ville medf√łre s√•dan beskadigelse.

  Udlejer p√•tager sig ikke risikoen for driftstag af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller f√łlgeskader, uanset om s√•danne tab/skader m√•tte kunne henf√łres til det udlejede. Dette g√¶lder ogs√• ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som f√łlge af krig, ildsv√•de, strejker og enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige p√•l√¶g, herunder p√•l√¶g fra Arbejdstilsynet, nedb√łr, lav temperatur, vind eller andet vejrlig, der helt eller delvis standser driften.

  Udlejer brandforsikrer det lejede for egen regning.

  Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer if√łlge dansk ret m√•tte ifalde for skadetilf√łrelse p√• tredjemands ejendom (tingskade).

  Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagede skader med indtil kr. 10.000.000,00.

  Udlejer p√•tager sig intet ansvar og ingen risiko ud over dette bel√łb, hvorfor det p√•hviler lejeren, s√•fremt ansvar og risiko overstiger dette bel√łb, at tegne supplerende forsikring.

  Forsikringen d√¶kker dog ikke skader forvoldt p√• luftfart√łjer.

  Da udlejer ikke har tegnet forsikring, som d√¶kker skade p√• edb-anl√¶g, m√• det udlejede materiel ikke anvendes i forbindelse med disse. S√•fremt lejer ikke respekterer dette, fral√¶gger udlejer sig et hvert ansvar for skader p√• s√•danne genstande. Ved l√łft af n√¶vnte genstande skal s√¶rskilt forsikring tegnes.

  S√•fremt udlejer m√•tte blive p√•lagt ansvar over for tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesl√łs for ethvert ansvar, som g√•r ud over det, lejer i henhold til n√¶rv√¶rende lejebetingelser kunne g√łre g√¶ldende mod udlejer.

  De af kraner l√łftede emner er omfattet af udlejers l√łfteforsikring, og udlejer p√•tager sig ansvaret med indtil kr. 1.000.000,00 pr. arbejdsoperation/l√łft, forudsat skaden skyldes ansvarsp√•dragende fejl fra udlejers side.

  For l√łft af v√¶rdier over kr. 1.000.000,00 p√•hviler det lejeren at tegne supplerende l√łfteforsikring gennem udlejer, hvorved eventuelle skader, der skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, d√¶kkes.

  Det er en betingelse for erstatningspligt (ud over kr. 1.000.000,00), at der af udlejers ordrebekr√¶ftelse fremg√•r at forsikring er tegnet, byrdens v√¶rdi og pr√¶mies st√łrrelse.

  5. Tilbud og priser

  Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merv√¶rdiafgift (moms m.v.) og milj√łbidrag.

  Lejepriser fremg√•r af den til enhver tid g√¶ldende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, g√¶lder n√¶rv√¶rende “Almindelige lejebetingelser for leje af materiel”.

  Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 3 uger og afgives altid med forehold for mellemleje.

  For bekr√¶ftede ordrer tages forbehold for prisforh√łjelser ved myndighedsindgreb eller offentlige p√•l√¶g.

  Alle tilbud er priser er betinget af at de n√łdvendige tilladelser kan udstedes af myndigheder og tilsyn.

  For lejebel√łb/ordrer under kr. 500 beregnes ekspeditionsgebyr i henhold til prislisten.

  6. Lejem√•lets l√łbetid og oph√łr

  Udlejer har ret til at afbryde lejem√•let uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udf√łrelse og i tilf√¶lde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frig√łre/nedtage og afhente/montere materiellet, for lejers regning, hvis de i n√¶rv√¶rende betingelser anf√łrte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indg√•r rettidigt. I s√• tilf√¶lde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejeren.

  Udlejer har ret til at opsige lejem√•let med 4 ugers varsel, medmindre andet er anf√łrt i lejeaftalen.

  Lejer kan ikke påregne at leje materiellet ud over den aftalte lejeperiode.

  G√¶ldende lovgivning i Danmark forbyder undertiden transport af blokvogne, herunder ogs√• mobilkraner. S√•fremt sp√¶rretid eller andre lovbefalede restriktioner indf√łres, vil henholdsvis levering og afmelding af grej ikke kunne ske i dette tidsrum, hvor sp√¶rretidsreglerne eventuelt forbyder transport af blokvogne herunder mobilkraner.

  7. Fakturering og betaling

  Efter lejemålets afslutning, eller Рfor lejemål af længere varighed Рved hver uges/måneds slutning, fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling, hvis andet ikke er aftalt. Ved betaling senere end 3 uger efter fakturadato påbegyndes tilskrivning af renter uden yderligere påkrav, til betaling sker. Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes.

  Udlejer kan kræve forudbetaling af leje og stillelse af depositum eller anden sikkerhed for betaling af lejeydelsen.

  Eventuelle uoverenstemmelser/tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade rettidige betaling af faktureret bel√łb.

  Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid, såfremt afbestilling ikke sker så betids, at genudlejning til anden side er muligt. Vejrlig afregnes med 50% af den planlagte leje.

  Ved lejemål, som strækker sig over mere end 2 dage, faktureres alle mellemliggende dage med minimum 7,5 timer.

  Faktura bedes sendes til faktura@tt-mobilkran.dk.

  8. Værneting

  For lejeaftaler med udlejer er dansk ret g√¶ldende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afg√łres ved udlejers v√¶rneting.
  40 64 67 94