Kontakt os

  Udlejningsbetingelser ved leje af vores kraner

  Almindelige betingelser for leje af materiel

  Medlem af Dansk Byggeris Mobilkransektion

  1. Almindelige betingelser

  Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsenterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer.

  Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsenteres af udlejer og modtages af lejer. Endvidere gælder udlejerens seneste prisliste samt skriftligt afgivne tilbud og de af lejer modtagne ordrebekræftelser.

  Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge.

  Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave

  2. Udlejers ydelser og afregning heraf

  Udlejers ydelser kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn, i henhold til udlejers seneste prisliste eller tilbud og kan omfatte:

  3. Lejerens pligter

  Det påhviler lejeren at sikre, at kraner og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund.

  Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/pladser m.m., anmeldelser til samt fremskaffe tilladelser hos myndigheder og tilsyn m.m., udføres af lejer for lejers regning, hvis ikke andet er aftalt.

  Ventetid som følge af mangler herved debiteres lejer.

  Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede benyttes ud over dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor lejer eller lejers ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres, i henhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser.

  Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for velfærdsforanstaltninger for udlejers mandskab på byggepladsen i henhold til de i medfør af arbejdsmiljøloven udstedte regler. Ved lejers overtrædelse af nævnte regler med hensyn til udlejers mandskab forbeholder udlejer sig ret til at fakturere afholdte udgifter til skurpenge, bod og bøder.

  Ved udlejning af materiel uden betjening skal lejeren eller en repræsentant for denne være tilstede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at eventuel instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug, før udlejeren har meldt materiellet klar til brug.

  Materiellet må kun anvendes til de(t) formål og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelsen / betjeningsvejledningen.​

  Lejer er pligtet til at sikre og ansvarlig for, at det lejede anvendes på forskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle nødvendige tilladelser, at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personel, at betjenings- og belastningsforskrifterne følges, samt at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art.

  Lejeren er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand pĂĄ batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der mĂĄ kun anvendes de af udlejer forskrevne smøre- og oliemidler. Lejer er ansvarlig for skader pĂĄ det lejede i lejeperioden. Reparation pĂĄ udlejers materiel mĂĄ kun udføres af udlejer eller Ă©n af udlejer anvist reparatør og kun efter forudgĂĄende aftale. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage under lejemĂĄlet. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at tilse (inspicere) det udlejede materiel.

  Lejeren har pligt til at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget. Eventuel efterfølgende rengøring, udbedring samt leje for den herved medgåede tid sker for lejers regning.​

  Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiel til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejers skriftlige forudgående godkendelse.​

  4. Ansvar og forsikringer

  Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Lejer er således ansvarlig for blandt andet skader på ting, personer og materiel, som følger af forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/-underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes. Lejeren bærer risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.​

  Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstag af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det udlejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker og enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, herunder pålæg fra Arbejdstilsynet, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig, der helt eller delvis standser driften.​

  Udlejer brandforsikrer det lejede for egen regning.

  Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilførelse på tredjemands ejendom (tingskade).

  Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagede skader med indtil kr. 5.000.000,00.

  Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko ud over dette beløb, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring.

  Forsikringen dækker dog ikke skader forvoldt på luftfartøjer.

  Da udlejer ikke har tegnet forsikring, som dækker skade på edb-anlæg, må det udlejede materiel ikke anvendes i forbindelse med disse. Såfremt lejer ikke respekterer dette, fralægger udlejer sig et hvert ansvar for skader på sådanne genstande. Ved løft af nævnte genstande skal særskilt forsikring tegnes.

  Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer.

  De af kraner løftede emner er omfattet af udlejers løfteforsikring, og udlejer påtager sig ansvaret med indtil kr. 1.000.000,00 pr. arbejdsoperation/løft, forudsat skaden skyldes ansvarspådragende fejl fra udlejers side.

  For løft af værdier over kr. 1.000.000,00 påhviler det lejeren at tegne supplerende løfteforsikring gennem udlejer, hvorved eventuelle skader, der skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, dækkes.

  Det er en betingelse for erstatningspligt (ud over kr. 1.000.000,00), at der af udlejers ordrebekræftelse fremgår at forsikring er tegnet, byrdens værdi og præmies størrelse.

  5. Tilbud og priser

  Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift (moms m.v.) og miljøbidrag.

  Lejepriser fremgĂĄr af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende “Almindelige lejebetingelser for leje af materiel”.

  Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 3 uger og afgives altid med forehold for mellemleje.

  For bekræftede ordrer tages forbehold for prisforhøjelser ved myndighedsindgreb eller offentlige pålæg.

  Alle tilbud er priser er betinget af at de nødvendige tilladelser kan udstedes af myndigheder og tilsyn.

  For lejebeløb/ordrer under kr. 500 beregnes ekspeditionsgebyr i henhold til prislisten.

  6. Lejemålets løbetid og ophør

  Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre/nedtage og afhente/montere materiellet, for lejers regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejeren.

  Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel, medmindre andet er anført i lejeaftalen.

  Lejer kan ikke pĂĄregne at leje materiellet ud over den aftalte lejeperiode.

  Gældende lovgivning i Danmark forbyder undertiden transport af blokvogne, herunder også mobilkraner. Såfremt spærretid eller andre lovbefalede restriktioner indføres, vil henholdsvis levering og afmelding af grej ikke kunne ske i dette tidsrum, hvor spærretidsreglerne eventuelt forbyder transport af blokvogne herunder mobilkraner.

  7. Fakturering og betaling

  Efter lejemĂĄlets afslutning, eller – for lejemĂĄl af længere varighed – ved hver uges/mĂĄneds slutning, fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling, hvis andet ikke er aftalt. Ved betaling senere end 3 uger efter fakturadato pĂĄbegyndes tilskrivning af renter uden yderligere pĂĄkrav, til betaling sker. Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes.

  Udlejer kan kræve forudbetaling af leje og stillelse af depositum eller anden sikkerhed for betaling af lejeydelsen.

  Eventuelle uoverenstemmelser/tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade rettidige betaling af faktureret beløb.

  Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid, sĂĄfremt afbestilling ikke sker sĂĄ betids, at genudlejning til anden side er muligt. Vejrlig afregnes med 50% af den planlagte leje.

  Ved lejemål, som strækker sig over mere end 2 dage, faktureres alle mellemliggende dage med minimum 7,5 timer.

  8. Værneting

  For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.​